Ovalositoz (Eliptositoz) ve Ovalomakrositoz

Ovalositoz (Eliptositoz),  Ovalomakrositoz

Ovalositoz (Eliptositoz),  Ovalomakrositoz: Normal kişilerde eritrositlerin %
1’den azı oval ya da elips şeklinde olabilir. Kalıtsal hemolitik anemilerden herediter eliptositoz’ da değişik oranlarda olmak üzere, çok sayıda elips biçiminde eritrosit görülür. Herediter piropoikilositoz’ da eliptositlerin yanında, sferosit, parçalanmış eritrositler gibi poikilositler de dikkati çeker. A) Herediter eliptositozda eliptositler.

Yumurtayı andıran ovalositlere daha çok eritrosit yapımı bozukluklarında rastlanır: megaloblastik anemiler (makroovalositler), demir eksikliği anemisi, talasemi taşıyıcılığı (thalassemia minor), miyelodisplastik sendrom (MDS), primer miyelofibroz, miyeloftizik anemiler (lökoeritroblastik reaksiyon). Kimi yazarlara göre bu sonuncu gruptaki poikilositlerin uçları yumurta gibi sivri olmayıp künttür. Seyrek de olsa, ağır demir eksikliği anemisinde ovalositler sigar ya da kalem biçimini alabilir (kalem hücreleri). Gene seyrek olarak, MDS’de herediter eliptositozu düşündürtecek oranda eliptositlere rastlanabilir. Kuş, sürüngen ve develerin eritrositlerinin eliptosit şeklinde olduğunu da ekleyelim. B) Pernisiyöz anemi olgusunda tipik ovalomakrositler ve bir nötrofil parçalıda 7 parçalı (segmentli) çekirdek (hipersegmentasyon).

Bu yazı Eritrositler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.