Akut Miyeloblastik Lösemiler (AML)

AML L1

AML. FAB sınıflaması M1. Olgunlaşma göstermeyen AML. A) Bazı blastların sitoplazmalarında tektük ince azürofil granüller seçiliyor. Auer çomağı içeren bir miyeloblast göze çarpıyor (uzun ok).Trombositler hastada ağır bir trombositopeni bulunmadığına işaret ediyor. B) Bir eritrositte diseritropoez bulgusu olarak “Cabot halkası” görülüyor (kısa ok). Sitoplazmalarda gene az sayıda toz gibi azürofil granül var.

AML L2

AML. FAB sınıflaması M2. Olgunlaşma gösteren AML. A, B) Her iki mikrofotoda da Auer çomaklı birer miyeloblast görülüyor (oklar). Auer çomakları azürofil granüllerin bir araya gelmesiyle oluşur. Akar hücre ölçümünün hematoloji laboratuvarına girmesinden önce ALL/AML ayırımında azürofil granüller ve Auer çomakları büyük yardımcılarımızdı. Blastik hücreler arasında o dizinin birazcık daha olgun bir hücresinin bulunması da ayırıcı tanıda önemli idi. A’da blastlar arasında ortadaki miyelosit evresine doğru giden bir promiyelosite dikkat ediniz!

AML L3, Promiyelositik lösemi

AML. FAB sınıflaması M3. Akut promiyelositik lösemi. A) Kİ’de sitoplazmaları bol granüllü atipik promiyelositlerden oluşmuş topluluk. B) Sitoplazması çok sayıda, demetler halinde Auer çomağı içeren bir promiyelosit ((faggot cells, ing faggot: çalı çırpıdan yapılmış demet). D) Çok sayıda kaba sitoplazmik granül çekirdeği de örtmüş durumda (hipergranüler tip). C) AML M3’ün seyrek rastlanan “mikrogranüler, hipogranüler” şeklinde granüller belli belirsizdir ve monosite benzeyen çekirdek genellikle iki lobludur. Granüllerin varlığı elektron mikroskopisi ile ortaya konabilir (bkz APL).

AML M4

AML. FAB sınıflaması M4. Akut miyelo-monositik lösemi. A, B) Değişik büyüklükte atipik miyeloblastların yanında monositoid çekirdekli blastik hücreler yer alıyor (oklar). A’ da mitotik bir hücre var.

AML L5, Monoblastik lösemi

AML, FAB sınıflaması M5. A) M5a (Akut monoblastik lösemi). Çekirdeğin uzun ekseni hücrenin uzun eksenine dikeydir. Çoğu kez çekirdek bir tarafıyla hücre kenarına tutunmuştur. Diğer kenarları serbesttir. Çekirdeğin bu görünümü Fransız literatüründe bayrağa benzetilmiştir. Sitoplazmada vaküoller ve azürofil granüller bulunabilir. B) M5b (Akut monositik lösemi). Hücreler monosit yönünde farklılaşma gösterirler. Böbrek, fasulye biçiminde ya da lobüllü olabilen, gevşek kromatinli çekirdeğin katlanması ya da kıvrılması karakteristiktir.

Vakuollü M5a…………………………………………………………………….

AML M6, Eritrolösemi

FAB sınıflaması M6. Akut eritrolösemi (eski adı ile di Guglielmo sendromu. A) Kİ’ de çeşitli olgunlukta atipik eritroblastlardan oluşmuş lösemi enfiltrasyonu (küçük büyültme). Genç eritroblastlar büyüklükleri ile göze çarpıyor. En üstte çok çekirdekli büyük bir hücre var. Arada seyrek olarak miyeloid dizi hücreleri görülüyor. B) Beş çekirdekli, “dev” bir eritroblast (jigantoblast).

 AML L6, Eritrolösemi

FAB sınıflaması M6. A) İ’ de bazıları iki çekirdekli, koyu bazofil sitoplazmalı atipik eritroblastlar. B) Çok çekirdekli atipik dev eritroblast (jigantoblast). Jigantoblastlara konjenital diseritropoetik anemi Tip III ‘de de rastlanır. Ayrıca ısrarcı (persistent)parvovirus B19 infeksiyonunda ilikte tek çekirdekli büyük proeritroblastlar gözlenebilir (salt kırmızı dizi aplazisi: ing pure red cell aplasia).

AML M7, Megakaryoblastik lösemi

AML FAB sınıflaması M7. Akut megakaryositik lösemi. A, B) Atipik megakaryoblastların koyu bazofilik boyanan, düzensiz kenarlı sitoplazmalarında tomurcuk şeklinde çıkıntıların bulunması oldukça karakteristiktir. Bazofilik sitoplazmanın çekirdeğe komşu kısımları, tıpkı proeritroblastlarda olduğu gibi, daha açık boyanır. Büyük nükleoller içeren çekirdekler, blastik hücreler için kaba sayılabilecek bir kromatin yapısındadır.

AML de bazofili

AML’de bazofili. AML’li (M4) bir hastanın Kİ’ de bazofilik granüllü lösemi
hücreleri görülüyor. Çekirdek görünümü miyeloid ya da miyelomonositik hücreleri
hatırlatıyor. Bazılarında çekirdekçikler (nükleoller) de var. AML, M4, t(6; 9)
(p23; q34). tipinde bazofilik miyeloid hücreler yalnız Kİ’ de bulunurlar.
ÇK’ da görülmezler. Granüller toluidin mavisi ile metakromatik boyanır. CD9,
CD25 ya da ikisinin bir arada bulunması bazofilik farklılaşmayı gösterir.
Bazofilili AML’de başka translokasyonlar da bildirilmiştir:   t(9; 22), t(3; 6)
ve p12 anomalileri gibi. Yukardaki morfoloji mast hücreli lösemi ile
karıştırılmamalıdır. Bu sonuncuda hücreler CD25 negatif, CD117 (KİT) ve triptaz
pozitiftir. Bazofili ile birlikte olan diğer lösemilere gelince; KML kronik
evrede aşırı bazofili, KML akut evrede bazofilik blastik dönüşüm /nadir) ve doğrudan
doğruya akut bazofilik lösemi (nadir) akılda tutulmalıdır.

Bu yazı Lösemi - Lenfoma - Miyelom kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.